Mark Hamill: The Force

Mark Hamill: The Force

Pen on Mylar

11” x 8.5”

Mark Summers: Super Sloppy

Mark Summers: Super Sloppy

Pen on Mylar

8.5” x 11"

Marky Mark: Good Vibrations

Marky Mark: Good Vibrations

Pen on Mylar

8.5” x 11”

Mark McGwire: Home Run

Mark McGwire: Home Run

Pen on Mylar

11” x 8.5” 

Mark Zuckerberg: Getting Poked

Mark Zuckerberg: Getting Poked

Latex on Drywall (Installation)

7’ x 9’ 

Mark Zuckerberg: Getting Poked

Mark Zuckerberg: Getting Poked

Installation Details